Colofon

FACTO IS EEN UITGAVE VAN VAKMEDIANET 

HOOFDREDACTEUR
Gerard Dessing, gerarddessing@vakmedianet.nl

UITGEVER
Maciek Piasecki

MEDIA-ADVISEUR
Kevin Donders, tel. 06-51 68 27 23, kevinsdonders@vakmedianet.nl

VORMGEVING & OPMAAK
Fullmoon Amsterdam

 

ADRES
Vakmedianet, Postbus 448,
2400 AK Alphen aan den Rijn
www.facto.nl

L
ees verder 

 

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
klantenservice@vakmedianet.nl, tel. 088-5840888

 

ABONNEMENTEN
Facto Magazine verschijnt 8 keer per jaar (6x print, 2x digimagazine). Jaarabonnement €190,00, studenten betalen €72,00; prijzen zijn exclusief btw.
Verzending buitenland per jaar €29,50 (EU) en €41,50 (niet-EU-landen).

Voor online-abonnementen zie www.facto.nl/registreer

 

Op alle uitgaven van Vakmedianet zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te vinden op www.vakmedianet.nl.

 

COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. © Vakmedianet 2021.

 

PUBLICATIEVOORWAARDEN
Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden van Vakmedianet van toepassing. Deze zijn te vinden op www.vakmedianet.nl.

 

DISCLAIMER
Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. Vakmedianet en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie.


Colofon

14/14
Loading ...