Colofon

FACTO IS EEN UITGAVE VAN VMN MEDIA


HOOFDREDACTEUR
Gerard Dessing, gerarddessing@vmnmedia.nl

 

EINDREDACTIE

Rob van de Laar, robvandelaar@vmnmedia.nl

 

UITGEVER
Maciek Piasecki

MEDIA-ADVISEUR
Kevin Donders, tel. 06-516 82 723 kevindonders@vmnmedia.nl

VORMGEVING & OPMAAK
Fullmoon Amsterdam

 

ADRES
VMN Media

Utrechtseweg 44

3704 HD  ZEIST

www.facto.nl

Scroll om verder te lezen 

 

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
klantenservice@vmnmedia.nl, tel. 088-5840888

 

ABONNEMENTEN
Facto Magazine verschijnt 8 keer per jaar (6x print, 2x digimagazine). Jaarabonnement € 210,00, inclusief toegang tot www.facto.nl. 

Verzending buitenland per jaar €29,50 (EU) en €41,50 (niet-EU-landen).

Wil je toegang tot fscto.nl en Facto Magazine Digitaal? Kies dan voor een jaarabonnement à € 114,00 per jaar of een maandabonnement à € 12,00 per maand. Prijzen zijn exclusief btw.

 

Voor meer informatie en abonneren: zie www.facto.nl/registreer

 

Op alle uitgaven van VMN Media zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te vinden op www.vmnmedia.nl.

 

COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. © VMN Media 2022.

 

PUBLICATIEVOORWAARDEN
Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden van VMN Media van toepassing. Deze zijn te vinden op www.vmnmedia.nl.

 

DISCLAIMER
Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. Vakmedianet en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie.


Colofon

14/14
Loading ...