Colofon

FACTO IS EEN UITGAVE VAN VMN MEDIA

HOOFDREDACTEUR
Gerard Dessing, tel. 088-5840912, gerarddessing@vakmedianet.nl

UITGEVER
Maciek Piasecki

MEDIA-ADVISEUR
Kevin Donders, tel. 06-51 68 27 23, kevinsdonders@vakmedianet.nl

VORMGEVING & OPMAAK
Magzmaker by Fullmoon Amsterdam

 

ADRES
VMN media
Utrechtseweg 44
3704 HD Zeist
www.facto.nl

Scroll om verder te lezen 

 

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
klantenservice@vakmedianet.nl, tel. 088-5840888

 

ABONNEMENTEN

Krijg onbeperkt toegang tot facto.nl met alle artikelen en de digitale edities van Facto Magazine.
Je hebt al toegang vanaf €4,88 per maand (Je profiteert van ons tijdelijke actietarief). 
Bekijk alle mogelijkheden op www.facto.nl/abonneren

 

Op alle uitgaven van Vakmedianet zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Die zijn te vinden op www.vakmedianet.nl.

 

COPYRIGHT
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. © VMN media 2021.

 

PUBLICATIEVOORWAARDEN
Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden van VMN media van toepassing. Deze zijn te vinden op www.vakmedianet.nl.

 

DISCLAIMER
Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. Vakmedianet en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de opgenomen informatie.


Colofon

16/16
Loading ...